• Si Yang


  Party Secretary(adjunct)


 • Cao Guitao


  Deputy Party Secretary


 • Pu Geguang


   Excecutive Dean


 • Chen Mingsong


  Vice-Dean


 • Deng Yuxin


  Vice-Dean


 • Zhang Min


  Vice-Dean


School of Software Engineering

www.sei.ecnu.edu.cn Copyright Software Engineering Institute

E-mail:yuanzhang@sei.ecnu.edu.cn | Tel:021-62232550 | Address:Zhongshan North Road 3663, Shanghai